BG1 BG2

สมัครงานออนไลน์

ใบสมัครงาน
วันที่สมัคร 30/11/2563
ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร (ระบุตำแหน่งที่สนใจได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
ลำดับที่ 1. : *
ลำดับที่ 2. :
ลำดับที่ 3. :
เงินเดือนที่ต้องการ : *
วันที่พร้อมจะเริ่มงาน : *
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ : เพศ : หญิง ชาย
ชื่อ (ภาษาไทย) : * นามสกุล (ภาษาไทย) : *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : * นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : *
วัน/เดือน/ปีเกิด : * อายุ : * ส่วนสูง : * น้ำหนัก : *
เลขที่บัตรประชาชน : *
สถานที่เกิด : *
สัญชาติ : * ศาสนา *
สถานภาพสมรส : * สถานภาพทางทหาร *


ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) : *
ถนน : *
ตำบล/แขวง : * อำเภอ/เขต : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรศัพท์มือถือ : E-Mail :
กรณีฉุกเฉินติดต่อ : ชื่อ : นามสกุล : เบอร์โทร :
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขา ระยะเวลาการศึกษา เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษา จาก ถึง
ปริญญาตรี จาก ถึง
ปริญญาโท จาก ถึง
อื่นๆ จาก ถึง
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน (เริ่มจากปัจุบัน)
สถาบัน/บริษัท/องค์กร ระยะเวลาการทำงาน/ฝึกงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงาน
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
จาก ถึง
ความรู้ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
อังกฤษ   พูด อ่าน เขียน
จีน   พูด อ่าน เขียน
ญี่ปุ่น   พูด อ่าน เขียน
อื่นๆ พูด อ่าน เขียน


ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ใช้ไม่เป็น
พื้นฐาน : พิมพ์เอกสาร กรอกข้อมูล รับส่ง Email
ปานกลาง : พิมพ์เอกสาร กรอกข้อมูล รับส่ง Email ใช้โปรแกรมด้านเฉพาะด้าน
ระดับสูง : เขียนโปรแกรม , ติดตั้งระบบปฏิบัติการ,วิเคราะห์และวางระบบNetwork ได้


พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย อังกฤษ
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ไม่มี มี เลขที่ใบขับขี่ :
ประเภทใบอนุญาติที่ได้รับ
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ไม่มี ประเภท ก. (ผู้วิเคราะห์) ประเภท ข. (ผู้ขาย)
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านอนุพันธ์ ไม่มี ประเภท ก. (ผู้วิเคราะห์) ประเภท ข. (ผู้ขาย)
อื่นๆ ระบุ :
ข้อมูลอื่น ๆ
การไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด ไม่มี มี ระบุจังหวัด
เคยต้องโทษทางแพ่งหรืออาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย โทษฐาน :
เคยถูกไล่ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างหรือไม่ ไม่เคย เคย ด้วยเหตุ :
เคยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/โรคติดต่อหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ :
ร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบหรือไม่ ไม่เคย เคย ในส่วนของ :
เคยสมัครงานหรือทำงานกับบริษัทหรือไม่ ไม่เคย เคย เมื่อ/ตำแหน่ง :
 
ป้อนอักขระที่คุณเห็น : *