BG1 BG2

ตำแหน่งงานว่าง

• เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทะเบียนลูกค้า

รายละเอียดงาน    
ฝ่ายทะเบียนลูกค้า (สายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

คุณสมบัติ    
1.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.มีประสบการณ์ด้านงานทะเบียนลูกค้า ในสายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี 
4.ถ้ามีประสบการณ์การใช้ระบบงาน Back Office - SBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
6.มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี
• เจ้าหน้าที่ธุรการ

รายละเอียดงาน    
ฝ่ายธุรการ ประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ    
1.เพศชาย/หญิง 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 
3.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
4.มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน 
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
• เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดงาน    
ประจำสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาทั่วประเทศ

คุณสมบัติ    
1.เพศชาย/หญิง 
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา 
3.มีใบอนุญาต Single License /TFEX License 
4.มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
5.มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
6.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

 
• นักวิเคราะห์

รายละเอียดงาน    
สายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย มีความประสงค์รับสมัครนักวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
เพื่อเสริมทีมงานและเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความตื่นตัวในการทำงาน และ 
มีคุณสมบัติพร้อมในการเป็นนักวิเคราะห์ฯ รับผิดชอบในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
1. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มค้าปลีก กลุ่มพลังงาน และอื่นๆ 
2.นักวิเคราะห์ตราสารอนุพันธ์

คุณสมบัติ    
1.เพศ/ชายหญิง 
2.จบการศึกษาระดับปริญญาโทในสายงานที่เกี่ยวข้อง 
3.มีใบอนุญาตนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้านตลาดทุน/ด้านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
4.มีประสบการณ์ในการเขียนบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
5.มีความสามารถในการแสดงออกด้านการเขียน พูดและการนำเสนอข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
6.มีความสามารถในการใช้งาน MS Office และโปรแกรมอื่นๆ เกี่ยวการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ดี

 
• ผู้จัดการ

รายละเอียดงาน    
สายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ประจำสำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ    
1. เพศชาย/หญิง 
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาและมีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
5. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี 
7. หากมีประสบการณ์ด้าน IT ของธุรกิจหลักทรัพย์หรือสามารถเขียนโปรแกรม SQL จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
• ทีมการตลาด(ประจำสำนักงานใหญ่)

รายละเอียดงาน    
ทีมการตลาด(ประจำสำนักงานใหญ่)

คุณสมบัติ    
คุณสมบัติ หัวหน้าทีม(ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ) 
1.    เพศชาย/หญิง 
2.    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
3.    มีประสบการณ์ด้านค้าหลักทรัพย์ 10 ปี ขึ้นไป 
4.    มีทักษะความเป็นผู้นำและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
5.    มีใบอนุญาต Single License หรือ TFEX License 

คุณสมบัติ ลูกทีม 
1.    เพศชาย/หญิง 
2.    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
3.    บุคลิกดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
4.    มีใบอนุญาต Single License หรือ TFEX License 
5.    สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อหาลูกค้าใหม่ได้

 
• รองผู้อำนวยการ

รายละเอียดงาน    
ฝ่ายบริหารงานชำระราคา (สายปฏิบัติการหลักทรัพย์)

คุณสมบัติ    
1.วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2.มีประสบการณ์ด้านงานชำระราคา ในสายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS. Office ได้อย่างดี 
4.ถ้ามีประสบการณ์การใช้ระบบงาน Back Office - SBA จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
5.มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
6.มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัว และประสานงานได้ดี


 
หากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบโดยการคลิก