BG2

คณะผู้บริหาร

  • ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  • นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

  • นางสาวพรทิพย์ รุ่งจินตนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

  • นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุน

  • นางสาวรัตนภัสร์ เนาวรัตน์ธนากร กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน

  • นายจำรัส ควรหา กรรมการผู้จัดการ สายตราสารหนี้

  • คุณอัสวานี อาฮุจา กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ

  • นายเอกพล ศิริพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจตราสารอนุพันธุ์

  • นายธนภัทร บุญทราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน

  • นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน