BG2

คณะผู้บริหาร

 • ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการบริหาร

 • นางสาวพรทิพย์ รุ่งจินตนาการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

 • นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ สายบริหารการลงทุน

 • นางสาวรัตนภัสร์ เนาวรัตน์ธนากร กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน

 • นายจำรัส ควรหา กรรมการผู้จัดการ สายตราสารหนี้

 • นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายวานิชธนกิจ

 • คุณอัสวานี อาฮุจา กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ

 • นายเอกพล ศิริพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจตราสารอนุพันธุ์

 • นายธนภัทร บุญทราพงษ์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน

 • นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน