BG1 BG2

อบรมและสัมมนา

หลักสูตร การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หลักสูตร การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หัวข้อการอบรม

• ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สามารถลงทุนในต่างประเทศ
• กฎระเบียบ และข้อบังคับสำหรับนักลงทุน
• ภาษีสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ
• Conversion Fee
• การลงทุนในกองทุน Exchange Traded Fund (ETF)
• ขั้นตอนการเปิดบัญชี และการฝากเงิน - ถอนเงิน
• ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Foreign Charge และวันชำระราคา
• การดูข้อมูล Real time ผ่านโปรแกรม OASIS
• การส่งคำสั่งซื้อ - ขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
• ข้อดีของการลงทุนในต่างประเทศ

วิทยากร
คุณศิริลักษณ์ สังวราวัตร ผู้จัดการฝ่ายบริการการลงทุนต่างประเทศ

สถานที่อบรม
ณ ห้องประชุม CGS ชั้น 9 อาคารสินธร1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับ เอกสารคู่มือการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Global Trading User Manual)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจองอบรม
ฝ่ายบริการการลงทุนต่างประเทศ
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2205-7000 Ext. 1446
Back