BG1
บริการ

ซื้อขายหลักทรัพย์นักลงทุนสถาบัน

     บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป เป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นในด้านการให้บริการสายธุรกิจสถาบัน เรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์คอยเป็นผู้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างมืออาชีพ และเพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพของสายธุรกิจสถาบันได้แบ่งออกเป็นสองทีมคือ 
  • สถาบันภายในประเทศ 
  • สถาบันต่างประเทศ
      โดยสายธุรกิจสถาบันของบริษัทหลักทรัพย์ คันทร่กรุ๊ป มีหน้าที่หลักในการทำงาน 5 ประการดังนี้
  • จัดหาข้อมูล บทวิเคราะห์ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า
  • มีการพัฒนาทีมที่ปรึกษาการลงทุนให้มีความรู้ ความชำนาญเพื่อให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
  • มีทีม Dealer ที่มีประสบการณ์สูง มีความชำนาญในการซื้อขายตามคำสั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายวาณิชธนกิจในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกของบริษัทจดทะเบียนใหม่เป็นอย่างดี 
  • มีการประสานงานที่ดีกับทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกืจในแขนงอื่นๆ ต่อไป 
ติดต่อ :
สายธูรกิจธุรกิจสถาบัน
โทร. 0-2205-7351 / 0-2205-7366 
แฟกซ์ : 0-2256-7899 

For Research:
instresearch@countrygoup.co.th

For Sales:
instsales@countrygroup.co.th 

For Careers: 
instcareers@countrygroup.co.th