BG1
บริการ

ซื้อขายตราสารอนุพันธ์

ซื้อขายตราสารอนุพันธ์
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
  • ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย (Gold Selling Agent)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

ตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญา หรือข้อตกลงในการให้สิทธิแก่ผู้ถือในการที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงในราคา ปริมาณ และเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้โดยจะมีการส่งมอบสินค้าในอนาคตหรือชำระส่วนต่างราคาเป็นเงินสด เมื่อครบกำหนดอายุ โดยมูลค่าของอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิงที่ตกลงซื้อขาย

สินค้าที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอนุพันธ์เกี่ยวกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานกำกับดูแล สินค้าที่สามารถจัดให้มีการซื้อขายได้ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คือ ฟิวเจอร์ส (Futures) ออปชั่น (Options) และออปชั่นบนสัญญาฟิวเจอร์ส (Options on Futures) ของสินทรัพย์อ้างอิงประเภทต่าง ๆ ได้แก่
  • อ้างอิงกับตราสารทุน ได้แก่ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ 
  • อ้างอิงกับตราสารหนี้ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล อัตราดอกเบี้ย 
  • อ้างอิงกับราคาหรือดัชนีราคาอื่นๆได้แก่ ทองคำ น้ำมันดิบ อัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบัน บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เปิดซื้อขายอนุพันธ์ทั้งสิ้น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

1.  SET50 Index Futures 
2.  SET50 Index Options 
3.  Single Stock Futures 
4.  Gold Futures
5.  Interest Rate Futures

วิธีการซื้อขาย

การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอน หรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายตราสารอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทโบรกเกอร์ ที่เป็นสมาชิกของตลาดอนุพันธ์ เมื่อผู้ลงทุนส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทโบรกเกอร์แล้ว โบรกเกอร์จะส่งคำสั่งซื้อขายเข้ามายังระบบการซื้อขายของตลาดอนุพันธ์ โดยตลาดอนุพันธ์จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางคอยจับคู่คำสั่งซื้อขายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย (Gold Selling Agent)

ตัวแทนสนับสนุนคืออะไร
คือ ตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวกับทองคำ (Gold Futures) ที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนซื้อขาย (Broker)

ขอบเขตการทำหน้าที่ของตัวแทนสนับสนุนฯ
1. รับและตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีของลูกค้า เพื่อนำส่งให้ตัวแทนซื้อขายฯ (Broker)
2. จัดให้มีผู้ให้บริการด้านผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับทองคำ
3. รับคำสั่งซื้อขายฯ จากผู้ลงทุน

ผลประโยชน์
1. ตัวแทนสนับสนุนฯ จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากผู้ลงทุนดังนี้
  • 27.5% สำหรับการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่รับอนุญาต
  • 13.75% สำหรับการซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
2. ได้รับการสนับสนุนจากตัวแทนซื้อขาย (Broker) ในการดำเนินงานด้านการตลาด
3. สามารถรักษาฐานลูกค้าของตัวแทนสนับสนุนฯ โดยการรับคำสั่งซื้อขายที่สำนักงานของตัวแทนสนับสนุนฯ โดยตรง

รายชื่อตัวแทนสนับสนุน (Selling Agent)
      ออโรร่า เทรดดิ้ง
      ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
      ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนิวรรต     โทรศัพท์: : 02-7495044

การสมัครเป็นตัวแทนสนับสนุนฯ
เอกสารประกอบการสมัคร
1. รายงานการประชุมที่มีมติให้ประกอบการเป็นตัวแทนสนับสนุนฯ
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 1 เดือน
3. สำเนาหนังสือบริคณฑ์สนธิ ฉบับจัดตั้งและแก้ไขเพิ่มเติม
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 1 เดือน
5. สำเนาใบอนุญาตค้าของเก่าและสำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมค้าทองคำ
6. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

โทรศัพท์หมายเลข 02-2057117 E-mail : Derivatives@countrygroup.co.th