User Login

เอกสาร

คำขอต่างๆ
แบบฟอร์ม คำอธิบาย เอกสาร
1. ใบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า/ยกเลิกข้อมูลบริการ ใช้สำหรับขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า
2. ใบมอบอำนาจ ใช้สำหรับมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำธุรกรรมกับทางบริษัทฯ แทนผู้เปิดบัญชี
3. ใบคำขอใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต (ภาษาไทย) ใช้สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต
4. Self Declare ใช้สำหรับการทำ Self Declare
5. แบบฟอร์ม FATCA สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
6. แบบฟอร์ม FATCA สําหรับลูกค้าประเภทองค์กร / นิติบุคคล
7. Form W-8BEN สำหรับลูกค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่ยืนยันว่ามิใช่พลเมือง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตน
8. Form W-8BEN-E สำหรับนิติบุคคลที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเข้าข่ายเป็นพลเมืองสหรัฐฯ แต่ยืนยันว่ามิใช่พลเมืองสหรัฐ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตน
9. Form W-9 สำหรับลูกค้าที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ
10. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
11. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เข้า Issuer Account via Subscripion
12. หนังสือให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้สำหรับให้ผู้ปกครองให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์สำหรับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์
13. สัญญาต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ใช้สำหรับแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
14. สัญญาต่อท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใช้สำหรับแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
15. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
16. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
17. สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
18. สำหรับลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเพิ่ม
19. บันทึกแนบท้ายสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์
20. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล
21. ข้อตกลงการใช้บริการและเอกสารรับทราบความเสี่ยง Meta Trader 4
22. ใบคำขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิกข้อมูลบริการ MT4
23. แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจในการลงทุนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
24. แบบคำขอใช้ Multi Account ผ่านโปรแกรม Streaming
25. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test) สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
เอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน
แบบฟอร์ม คำอธิบาย เอกสาร
1. ใบคำขอข้อมูลซื้อขายหลักทรัพย์
2. ใบคำขอถอนเงิน ใช้สำหรับการแจ้งการถอนเงิน
3. ใบคำขอฝากเงิน ใช้สำหรับการแจ้งการฝากเงิน
4. ใบแจ้งการตัดเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ใช้สำหรับแจ้งการตัดเงินผ่านระบบหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อนำไปซื้อขายหลักทรัพย์
5. ใบ Pay-In สำหรับ ชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ ใช้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร
6. ใบ Pay-In สำหรับ ฝากหลักประกัน ใช้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร
7. ใบ Pay-In อื่นๆ ใช้สำหรับชำระเงินผ่านช่องทางธนาคาร