User Login

การกำกับดูแลกิจการ

มีความเชื่อมั่นว่า ความเชื่อถือ เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเรา จึงได้จัดให้มีธรรมาภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทที่มีความรับผิดชอบสูง
ประกอบกับนโยบายควบคุมภายในที่ดี 

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้ทั้งองค์กรมีธรรมาภิบาลที่ดี โดยคำนึงเรื่อง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใสในการทำงาน การหลีกเลี่ยง
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน การเปิดเผยข้อมูล และการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นธรรม คณะผู้บริหารบริษัทฯ ให้ความสำคัญและ
ส่งเสริมให้เกิดความซื่อสัตย์ในอุตสาหกรรมการเงิน ความเป็นมืออาชีพในการลงทุน และให้ความสำคัญในเรื่องผลประโยชน์ของลูกค้า
และผู้ถือหุ้นก่อนผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบ ของบริษัทฯ นั้นมีความเป็นอิสระ จึงมั่นใจได้ว่าเรามีระบบตรวจสอบที่ดี และสามารถตรวจตรา
ความถูกต้องของฝ่ายบริหารความเสี่ยงได้ สามารถสร้างระบบการควบคุมข้อมูลระหว่างฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ ได้ มีระบบการรายงาน
การเงินที่ดี มีการเปิดเผยข้อมูล และสามารถตรวจดูการทำงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างละเอียด 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอนุญาโตตุลาการและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้เข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้ลูกค้า
ของบริษัทฯ เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้ และหากเกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า ตามลักษณะที่
กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่อง กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และลูกค้าประสงค์ จะนำข้อพิพาทเข้าสู่กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทฯ จะได้นำเสนอข้อพิพาทดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ