User Login

คณะผู้บริหาร

ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์
กรรมการบริหาร

นางสาวพรทิพย์ รุ่งจินตนาการ
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์

นางสาวณัฐชรินพร เจษฎาพิสิฐ
กรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายบริหารการลงทุน

นางสาวรัตนภัสร์
เนาวรัตน์ธนากร

กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายจำรัส ควรหา
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารหนี้

คุณอัสวานี อาฮุจา
กรรมการผู้จัดการ
สายวาณิชธนกิจ

นายเอกพล ศิริพันธ์
กรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจตราสารอนุพันธ์

นายธนภัทร บุญทราพงษ์
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายปรีชาวุฒิ ขุมทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายธวัชชัย ทองดี
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายพงษ์ศักดิ์ ศังขจันทรานนท์
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายสุพัตร์ อภิรติมัย
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายกฤศณสรรค์ ธีรพรอมรรัตน์
กรรมการผู้จัดการ
สายตราสารทุน

นายสิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง
กรรมการผู้จัดการ
สายวิเคราะห์หลักทรัพย์