User Login

สำนักงานใหญ่

                บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 132  อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 17, 18, 20 ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2205-7000 
โทรสาร   : 0-2205-7171
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0107537000572


แจ้งปัญหาการใช้งาน : ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจอินเทอร์เน็ต 

โทรศัพท์ : 0-2205-7111 ( เบอร์ต่อ 6551, 6556, 6557 )
โทรสาร   : 0-2205-7019 
E-mail    : cgsetrade@countrygroup.co.th 


แจ้งเรื่องร้องเรียน : สายตรวจสอบและกำกับดูแล 

โทรศัพท์ : 0-2205-7000 ต่อ 1300 
วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น.