User Login

ตำแหน่งงานว่าง


    Country Group Securities Public Company Limited


 Country Group Securities (CGS) is a financial and investment service leader and to be known as professional and integrity business provider. To achieve the Company’s vision, the Company aims to be a securities brokerage firm with the top five market share in Thailand and to become the best service provider. In addition, the Company intends to serve and offer innovative products and services to meet clients’ needs, and manage business in comply with good corporate governance in order to build confidence to clients and investors as well as support the development of employees’ potential for excellent service to clients

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตาม พรก.สินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2.ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอต่อผู้บริหารสายงาน

4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสายงาน


คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีความรู้และประสบการณ์ในสายงาน Audit / Compliance cryptocurrency  หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Risk , Legal  ไม่น้อยกว่า 1-5 ปี

มีประสบการณ์ในสายงาน Audit หรือ Compliance ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บลจ. ไม่น้อยกว่า 2 - 5 ปี

มีความรู้ในกฎหมายการฟอกเงิน การลงทุนต่างประเทศ การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

มีทักษะความสามารถในการใช้ MS.Office  และมีความสามารถในการเรียนรู้ใน Software ภายในองค์กร


**เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อ**

ส่งResume พร้อม รูปถ่าย ส่ง ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือคุณไชยงค์ 2505


    Country Group Securities Public Company Limited


 Country Group Securities (CGS) is a financial and investment service leader and to be known as professional and integrity business provider. To achieve the Company’s vision, the Company aims to be a securities brokerage firm with the top five market share in Thailand and to become the best service provider. In addition, the Company intends to serve and offer innovative products and services to meet clients’ needs, and manage business in comply with good corporate governance in order to build confidence to clients and investors as well as support the development of employees’ potential for excellent service to clients

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางราชการ หรือองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

2.จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เสนอผู้บริหารสายงาน

3.ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎเกณฑ์ กรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ แนวนโยบายหลักและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.ดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ รวมถึงติดตามการปรับปรุงแก้ไขให้ครบถ้วนถูกต้อง และเสนอต่อผู้บริหารสายงาน

6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสายงาน


คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีความรู้และประสบการณ์ในสายงาน Audit / Compliance cryptocurrency  หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Risk , Legal  

มีประสบการณ์ในสายงาน Audit หรือ Compliance ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บลจ. ไม่น้อยกว่า 2 - 5 ปี

มีความรู้ในกฎหมายการฟอกเงิน

มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการลงทุนต่างประเทศ

มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้

มีทักษะความสามารถในการใช้ MS.Office  และมีความสามารถในการเรียนรู้ใน Software ภายในองค์กร

**เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อ**

ส่งResume พร้อม รูปถ่าย ส่ง ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือคุณไชยงค์ 2505


    Country Group Securities Public Company Limited


 Country Group Securities (CGS) is a financial and investment service leader and to be known as professional and integrity business provider. To achieve the Company’s vision, the Company aims to be a securities brokerage firm with the top five market share in Thailand and to become the best service provider. In addition, the Company intends to serve and offer innovative products and services to meet clients’ needs, and manage business in comply with good corporate governance in order to build confidence to clients and investors as well as support the development of employees’ potential for excellent service to clients

ประสบการณ์ใน PDPA, Compliance, Audit , Legal

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม สื่อสาร ทบทวนนโยบาย/ขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA

ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ

ดูแลประสานงานจัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดข้อร้องเรียนเสนอผู้บริหารสายงาน

ติดตามตรวจสอบ และรายงานปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ 

เข้าร่วมประชุมในคณะทำงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


คุณสมบัติเพิ่มเติม

มีความรู้และประสบการณ์ในสายงาน Audit / Compliance cryptocurrency  หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Risk , Legal 

มีประสบการณ์ในสายงาน Audit หรือ Compliance ของบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บลจ. ไม่น้อยกว่า 2 - 5 ปี

มีทักษะความรู้ในข้อกำหนด กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

มีความรู้ในกฎหมายการฟอกเงิน 

มีความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการลงทุนต่างประเทศ

มีทักษะความสามารถในการใช้ MS.Office  และมีความสามารถในการเรียนรู้ใน Software ภายในองค์กร

**เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่อ**


 ส่งResume พร้อม รูปถ่าย ส่ง ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือคุณไชยงค์ 2505Country Group Securities Public Company Limited

 Country Group Securities (CGS) is a financial and investment service leader and to be known as professional and integrity business provider. To achieve the Company’s vision, the Company aims to be a securities brokerage firm with the top five market share in Thailand and to become the best service provider. In addition, the Company intends to serve and offer innovative products and services to meet clients’ needs, and manage business in comply with good corporate governance in order to build confidence to clients and investors as well as support the development of employees’ potential for excellent service to clients


ผู้ช่วยผู่แนะนำการลงทุน

ลักษณะงาน 

1.  ดูแลเอกสารลูกค้า

2. ขายหลักทรัพย์ • แนะนำการเปิดบัญชีลูกค้า และประสานงานการ ซื้อ – ขาย หลักทรัพย์

3.  ประสานงานผู้แนะนำการลงทุน


คุณสมบัติ 

•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร 

• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

• มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 

• ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่  

ส่งResume พร้อม รูปถ่าย ส่ง ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือคุณไชยงค์ 2505


Country Group Securities Company Limited

                                         

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จ กับ บล. คันทรี่ กรุ๊ป

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์  สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารหนี้ มากว่า 40 ปี  ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ครบวงจร  รวมถึงขยายทีมการตลาดและสาขาให้ครอบคลุทุกภูมิภาค  บริษัทฯ จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้า เข้ามาร่วมเสริมความแข็งแกร่งของทีมงานในตำแหน่ง  ดังต่อไปนี้

 

Treasury (ประจำสำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง

Job Scope

  • Day to day treasury function related to FX transactions
  • Coordinated with FX payment and deal with bank both spot and forward for foreign trading
  • Coordinated exchange rate and spread for cryptocurrency
  • Keep monitoring trade transactions for client (foreign trading and cryptocurrency)

Qualification

  • ปริญญาตรี สาขาการการเงิน หรือ ที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี (บริษัทหลักทรัพย์และธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ด้านการเงินและ FX
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดี

 

สนใจสมัครงาน โปรดส่งประวัติ Resume  พร้อมสำเนา Transcript  และรูปถ่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่  สายทรัพยากรบุคคล  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2205 7000 ต่อ 2505 และ 2506(คุณพิณสุธางค์ สุรพงษ์รักเจริญ และคุณไชยงค์ เดชปั้น)

Email Address : chaiyong.de@countrygroup.co.th หรือ pinsuthang.su@countrygroup.co.th

 

 

 


- ทุกตำแหน่งงาน

ส่ง Resume พร้อมรูปถ่าย ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือ คุณไชยงค์ 2505


Country Group Securities Public Company Limited

 Country Group Securities (CGS) is a financial and investment service leader and to be known as professional and integrity business provider. To achieve the Company’s vision, the Company aims to be a securities brokerage firm with the top five market share in Thailand and to become the best service provider. In addition, the Company intends to serve and offer innovative products and services to meet clients’ needs, and manage business in comply with good corporate governance in order to build confidence to clients and investors as well as support the development of employees’ potential for excellent service to clients


Investment Banking Senior Analyst/Associate (Experienced) Job Description

Responsibilities 

Financial Analysis - Conduct financial analysis, financial modeling, structuring, and capital structure analysis for various issuers of corporate debt and private equity

Conducting Due Diligence. Assess information required to perform all pertinent analyses and to compose transaction-related documents; compile information request lists and track the information gathered; assist investors in their due diligence process

Conduct Research. Research current and prospective client companies, comparable companies and transactions, and industries; monitor and research capital markets; update client and debt/equity databases 

Drafting Transaction-Related Documents. Draft offering memorandums, road-show presentations, and other communications with clients and investors 

Preparing Client Proposals and Presentations. Compile and prepare appropriate marketing materials, conduct the necessary analysis, and incorporate the assembled information into client proposals; supervise production and distribution. Also, prepare and supervise external marketing initiatives 

Participate in other projects as requested by management 

Qualifications 

Bachelor’s degree required with concentration in Finance or Accounting preferred.

At least 2-3 years of experience in leveraged lending, investment banking, accounting or other deal structuring environment required.

Financial Modeling. Build detailed, fully-integrated financial models, financial projections and test their feasibility; analyze the impact of proposed transaction options on the capital structure, cash flows, debt service requirements, compliance with financial covenants, internal rates of return for transaction participants and various stakeholders of the client companies, accretion/dilution of ownership and earnings, etc.

Financial Statement Analysis. Analyze financial statements and related data to assess historical financial performance, current condition and future outlook for client companies and prospects.

Strong accounting, finance, quantitative, analytical and business writing skills.

Impeccable communication details with the ability to effectively interact with senior professionals, clients and key stakeholders in other line of business.

Demonstrate initiative and have a flexible and positive attitude.

Able to work independently, effectively and efficiently, work under pressure and meet deadlines

Strong computer skills - Excel, MS Word, PowerPoint.

Fluency in written and spoken English and Thai language is essential.

Passionate about the role and willing to work outside normal office hours.

Team spirit with strong sense of commitment to all team members.

ส่งResume พร้อม รูปถ่าย ส่ง ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือคุณไชยงค์ 2505


Country Group Securities Public Company Limited

 Country Group Securities (CGS) is a financial and investment service leader and to be known as professional and integrity business provider. To achieve the Company’s vision, the Company aims to be a securities brokerage firm with the top five market share in Thailand and to become the best service provider. In addition, the Company intends to serve and offer innovative products and services to meet clients’ needs, and manage business in comply with good corporate governance in order to build confidence to clients and investors as well as support the development of employees’ potential for excellent service to clients


ผู้แนะนำการลงทุน

ลักษณะงาน 

1. ให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการลงทุน และรับคำสั่ง ในการซื้อ

2. ขายหลักทรัพย์ • แนะนำการเปิดบัญชีลูกค้า และประสานงานการ ซื้อ – ขาย หลักทรัพย์


คุณสมบัติ 

•จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การตลาด การเงินการธนาคาร 

**มีsingle licence ผู้แนะนำการลงทุน 

• สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี

• มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ

• เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ 


ส่งResume พร้อม รูปถ่าย ส่ง ทาง E-mail pinsuthang.su@countrygroup.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพิณสุธางค์ 02-2057000 ต่อ 2506 หรือคุณไชยงค์ 2505


หากท่าน สนใจตำแหน่งงานอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศรับสมัคร สามารถฝากประวัติของท่านในระบบโดยการคลิก