User Login

สมัครงานออนไลน์

ใบสมัครงาน
วันที่สมัครงาน
ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัคร : กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร (ระบุตำแหน่งที่สนใจได้มากกว่า 1 ตำแหน่ง)
ลำดับที่ 1. :*
ลำดับที่ 2. :
ลำดับที่ 3. :
เงินเดือนที่ต้องการ : * วันที่พร้อมจะเริ่มงาน : *
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ : เพศ : ชาย หญิง
ชื่อ (ภาษาไทย) : * นามสกุล (ภาษาไทย) : *
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) : * นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) : *
เลขที่บัตรประชาชน : * สถานที่เกิด : *
สัญชาติ : * ศาสนา : *
สถานภาพสมรส : * สถานภาพทางทหาร *
วัน/เดือน/ปีเกิด : * อายุ : * ส่วนสูง : * น้ำหนัก : *

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้) : * ถนน : *
ตำบล/แขวง : * อำเภอ/เขต : *
จังหวัด : * รหัสไปรษณีย์ : *
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรศัพท์มือถือ : E-Mail :
กรณีฉุกเฉินติดต่อ :
ชื่อ : นามสกุล : เบอร์โทร :
ข้อมูลการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา วุฒิที่ได้รับ สาขา ระยะเวลาการศึกษา เกรดเฉลี่ย
จาก ถึง
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน(ปัจจุบัน)
สถาบัน/บริษัท/องค์กร ระยะเวลาการทำงาน/ฝึกงาน ตำแหน่ง เงินเดือน ลักษณะงาน
จาก ถึง
ความรู้ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
อังกฤษ พูด อ่าน เขียน
จีน   พูด อ่าน เขียน
ญี่ปุ่น   พูด อ่าน เขียน
อื่นๆ พูด อ่าน เขียน

ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ใช้ไม่เป็น
พื้นฐาน : พิมพ์เอกสาร กรอกข้อมูล รับส่ง Email
ปานกลาง : พิมพ์เอกสาร กรอกข้อมูล รับส่ง Email ใช้โปรแกรมด้านเฉพาะด้าน
ระดับสูง : เขียนโปรแกรม , ติดตั้งระบบปฏิบัติการ,วิเคราะห์และวางระบบNetwork ได้

พิมพ์ดีด (คำ/นาที)
ไทย อังกฤษ
รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนตัว
ไม่มี มี เลขที่ใบขับขี่ :
ประเภทใบอนุญาติที่ได้รับ
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน ไม่มี ประเภท ก. (ผู้วิเคราะห์) ประเภท ข. (ผู้ขาย)
ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านอนุพันธ์ ไม่มี ประเภท ก. (ผู้วิเคราะห์) ประเภท ข. (ผู้ขาย)
อื่นๆ ระบุ :
ข้อมูลอื่น ๆ
การไปปฎิบัติงานต่างจังหวัด ไม่มี มี ระบุจังหวัด
เคยต้องโทษทางแพ่งหรืออาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย โทษฐาน :
เคยถูกไล่ออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างหรือไม่ ไม่เคย เคย ด้วยเหตุ :
เคยเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง/โรคติดต่อหรือไม่ ไม่เคย เคย ระบุ :
ร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบหรือไม่ ไม่เคย เคย ในส่วนของ :
เคยสมัครงานหรือทำงานกับบริษัทหรือไม่ ไม่เคย เคย เมื่อ/ตำแหน่ง :