อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rates)

วันที่ 19/10/2020 เวลา 11:52:38 รอบที่ 6

Currency Description Buying Rate Selling Rate
U.S. Dollar 30.91000 31.41000
Euro 35.95300 36.55000
Japanese Yen (:100) 29.32500 29.95000
British Pound Sterling 40.08757 41.01257
Swiss Franc 33.73192 34.51536
Hong Kong Dollar 3.97562 4.06562
Korean (South) Won 0.00000 0.00000
Australian Dollar 21.69286 22.79116
Singapore Dollar 22.61488 23.30488
ติดต่อบริษัท : 0-2205-7000 หรือ ฝ่าย Equity Derivatives 0-2205-7039 โทรสาร : 0-2627-3788
E-mail: Ed-mkt@countrygroup.co.th
Country Group Secunties PCL