อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rates)

วันที่ 03/07/2020 เวลา 10:04:55 รอบที่ 2

Currency Description Buying Rate Selling Rate
U.S. Dollar 30.89000 31.39000
Euro 34.34147 35.10000
Japanese Yen (:100) 28.68000 29.30500
British Pound Sterling 38.33016 39.25516
Swiss Franc 32.53279 33.31623
Hong Kong Dollar 3.97288 4.06288
Korean (South) Won 0.00000 0.00000
Australian Dollar 20.98727 22.08557
Singapore Dollar 21.96878 22.65878
ติดต่อบริษัท : 0-2205-7000 หรือ ฝ่าย Equity Derivatives 0-2205-7039 โทรสาร : 0-2627-3788
E-mail: Ed-mkt@countrygroup.co.th
Country Group Secunties PCL