User Login

บริการ

3M BIBOR Futures

สินค้าอ้างอิง
อัตราดอกเบี้ย BIBOR ประเภท 3 เดือน ( 3M BIBOR)
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
มูลค่าเท่ากับ 10,000,000 บาท
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 2 ไตรมาส
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.005 หรือคิดเป็นมูลค่า 125 บาท ต่อ หนึ่งสัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันพุธที่สามของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยในวันนั้นสัญญาที่หมดอายุซื้อและขายได้ถึง เวลา 11.00 น.
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
หากมีการซื้อขายที่ราคา ?2.50% ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิง
เพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า 
(Previous Day Settlement Price) ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
กำหนดให้เท่ากับ 100 - อัตราดอกเบี้ย 3M BIBOR ซึ่งประกาศโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ณ เวลา 11.00 น. ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยใช้ค่าทศนิยม 4 ตำแหน่ง
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ห้ามมีฐานะรวมสุทธิในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures ที่หมดอายุ
ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกินกว่า 2,000 สัญญา
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน3M BIBOR Futures ที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน
รวมกันตั้งแต่ 500 สัญญา
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ประกอบด้วยตัวอักษร ดังนี้
อักษรที่ 1-6 (ไม่เกิน 6 ตัวอักษร) แทน ชื่อสินค้าอ้างอิง โดยใช้ อักษรย่อ 
  - H แทน มีนาคม  - M แทน มิถุนายน  - U แทน กันยายน  - Z แทน ธันวาคม
  - อักษรที่ 8-9 แทน ปีที่ส่งมอบหรือชำระราคา โดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ. เช่น 10 หมายถึง ปี ค.ศ.2010
ตัวอย่าง BB3Z10 หมายถึง3M BIBOR Futures ที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย 3 เดือน และมีกำหนดชำระราคาในเดือน ธ.ค. 2553
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3M BIBOR Futures 
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action

 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. Pre-open:               9.15 น. - 9.45 น.
2. ช่วง Morning session:       9.45 น. - 12.30 น.
3. ช่วง Pre-open:           13.45 น. - 14.15 น.
4. ช่วง Afternoon session:     14.15 น. - 16.00 น.
การหยุดการซื้อขาย