User Login

บริการ

บุคคลธรรมดา

ขั้นที่ 1. ลูกค้าติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัท
                กรอกเอกสารการเปิดบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย
 1. สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
 2. ใบคำขอเปิดบัญชี สำหรับบุคคลธรรมดา
 3. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
 4. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
 5. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมดา(Suitability Test)
 6. หนังสือยินยอมการโอน / หักบัญชีเงินฝาก และหนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
 7. แบบฟอร์ม FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
                    
              เอกสารประกอบการการขอเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ประกอบด้วย
 1.    สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 2.    สำเนาทะเบียนบ้าน
 3.    สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหน้าแรก
 4.    สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 5.    สำเนาเอกสารแสดงเงินเดือนล่าสุด (Pay Slip)
 6.    ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท สำหรับแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
ขั้นที่ 2 ลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตราสารหนี้ของบริษัท (มีระบบบันทึกเสียงการสนทนา) เพื่อซื้อหรือขายตราสารหนี้กับบริษัท
 
ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังที่มีการตกลงซื้อขายได้แล้ว
 1. กรณีลูกค้าซื้อตราสารหนี้ บริษัทจะดำเนินการรับชำระราคาค่าซื้อโดยวิธีการการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามหนังสือยินยอม  และส่งมอบตราสารหนี้เข้าบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
 2. กรณีลูกค้าขายตราสารหนี้ บริษัทจะรับมอบตราสารหนี้จากบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ และชำระเงินค่าตราารหนี้ให้ลูกค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามหนังสือยินยอม
 
       บริษัทจะจัดทำใบยืนยันการซื้อ หรือการขายส่งให้ลูกค้าทงจดหมาย หรือทาง Email ใว้เป็นหลักฐานการทำรายการ
 
ขั้นตอนที่ 4 ทุกสิ้นเดือน บริษัทจะส่งยอดตราสารหนี้คงเหลือในบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้า ให้ทางจดหมาย หรือ Email ให้ลูกค้าทราบ
            หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถขอให้ทางบริษัทดำเนินการเพื่อออกใบตราสารหนี้ได้ ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ