User Login

บริการ

Offshore Structured Note คืออะไร??

Offshore Structured Note คือ
  • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และหน่วยลงทุนต่างประเทศ 
  •  มีการจ่ายผลตอบแทนและชำระคืนเงินต้นทั้งหมดหรือบางส่วน
  •  ผลตอบแทนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับราคา ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ (Observation date)
  •  การซื้อขายต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash balance เท่านั้น (ตามเกณฑ์ กลต.)
  • ส่วนใหญ่ตอนซื้อตราสาร นักลงทุนจะซื้อในราคา Discount แต่ตอน ไถ่ถอน (Redemption) จะได้เงินเต็มจำนวนตามราคา Par ส่วนที่ได้เพิ่มมานั้นคือ ดอกเบี้ยรับ (Yield)


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Equity Derivatives Department
โทร. 0-2205-7039, 0-2205-7141
อีเมล์: ed-mkt@countrygroup.co.th