User Login

บริการ

ถาม - ตอบ


1. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีกี่ประเภท
การเปิดบัญชีซื้อ/ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ
  • การซื้อ/ขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
     1.1 บัญชีเงินสด (Cash Account)
คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากทางบริษัทฯ บัญชี โดยลูกค้าต้องนำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกันเป็นจำนวน 15% ของวงเงินที่ได้รับ

     1.2 บัญชีฝากเงิน (Cash Balance Account) 
คือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวงเงินที่ใช้ซื้อจะเท่ากับจำนวนเงินที่ลูกค้าได้ฝากไว้กับทางบริษัทฯ

     1.3 บัญชีกู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ (Credit Balance)
คือเป็นบัญชีที่มีลักษณะการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ซึ่งลูกค้าต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับ บริษัทฯ ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยอำนาจซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้านำมาวาง และมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อและที่วางเป็นประกัน
  • การซื้อ/ขายตราสารอนุพันธ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำการซื้อขายได้แก่ Set 50 Index Futures , Set 50 Index Options , Stock Futures และ Gold Futures
  • การซื้อ/ขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ในตลาดต่างประเทศ
2. ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้อย่างไร

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่ บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้โดยตรง หรือสามารถเปิดบัญชีโดยลงทะเบียนเปิดบัญชีกับเวบไซด์ของบริษัทฯ www.cgsec.co.th/etrade โดยเลือกที่เมนู เปิดบัญชี จากนั้นทำการกรอก เอกสารสัญญาต่างๆ พร้อมทั้งแนบ หลักฐานในการเปิดบัญชี ส่งให้กับสาขาหรือสำนักงานใหญ่ที่ท่านต้องการเปิด เมื่อคำขอได้รับการอนุมัติ ลูกค้าก็สามารถเข้าเวบไซต์เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ เลย 

3. การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ทางอินเทอร์เน็ตมีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชี เท่าใด

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะมีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีคือ ค่าอากรแสตมป์ 30 บาท 

4. ถ้าเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์อื่นอยู่แล้ว จะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับ บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป
จำกัด (มหาชน) ได้อีกหรือไม่

ท่านสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้มากกว่าหนึ่งโบรกเกอร์ 

5. ลูกค้าชำระค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์โดยทางใดได้บ้าง

การชำระค่าซื้อ-ขายหลักทรัพย์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

     5.1 ลูกค้าบัญชีเงินสด (Cash Account)     จะใช้วิธีตัดบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ผ่านธนาคาร 10 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพฯ,ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกรุงไทย , ธนาคารยูโอบี ไทยแลนด์ , ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย , ธนาคารนครหลวงไทย , ธนาคารธนชาติ และธนาคารทหารไทย 
     5.2 ลูกค้าบัญชีฝากเงิน (Cash Balance Account)  จะใช้วิธีโอนเงิน (Pay-In) เข้าบัญชี บริษัทหลักทรัพย์คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยสามารถโอนผ่านธนาคาร 10 แห่ง ได้แก่
 
   ธนาคารสาขาบัญชีประเภทเลขที่บัญชี/Comp Code
 1. กรุงเทพสีลมออมทรัพย์22949
 2. กสิกรไทยปาร์คเวนเชอร์ออมทรัพย์33813
 3. กรุงไทยนานาเหนือออมทรัพย์5372
 4. ทหารไทยสำนักงานใหญ่ออมทรัพย์2775
 5. ไทยพาณิชย์ถนนวิทยุออมทรัพย์049-3-14451-0
    
หรือสั่งจ่ายเช็ค ในนาม บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


6. ผู้ที่ไม่เคยเล่นอินเทอร์เน็ต จะใช้บริการ ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้หรือไม่

สามารถใช้บริการได้ เพราะการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นทางอินเทอร์เน็ตทำได้ง่ายๆ แต่อย่างน้อยควรจะมีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์บ้าง สำหรับนักลงทุนที่ยังไม่เคยเล่นอินเทอร์เน็ตมาก่อน สามารถเข้ามาทดลองใช้ได้โดยเลือกที่เมนู ทดลองใช้บริการ แล้วจะพบว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่ยากอย่างที่คิด 

7. การซื้อ/ขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแลนักลงทุนหรือไม่

ลูกค้าที่ซื้อ/ขายผ่านอินเทอร์เน็ต จะยังมีเจ้าหน้าที่การตลาดดูแล แต่บทบาทของเจ้าหน้าที่การตลาดจะ เปลี่ยนไป เนื่องจากลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้เอง เจ้าหน้าที่การตลาดจึงเพียงให้คำแนะนำ หรือตอบข้อสงสัย แก้ไขข้อขัดข้องต่างๆ และบริการด้านอื่นๆ  ให้กับลูกค้า

8. ผู้ที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ บริษัท หลักทรัพย์คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด หากต้องการเปิดบัญชีซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้หรือไม่ จะต้องทำอย่างไร

ท่านสามารถทำได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน และไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่เพราะบริษัทฯ ของเราใช้ระบบบัญชีเดียว สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทั้งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดและผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

1. ห้องสนทนา มีบริการให้กับลูกค้าในด้านใดบ้าง?

ภายในห้องสนทนาจะมีนักวิเคราะห์ของบริษัทคอยให้บริการตอบคำถามต่างๆ ที่นักลงทุนสนใจ อย่างรวดเร็ว อีกทั้งเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาหลัก ทรัพย์ ก็จะมีบริการส่งข้อความ ลงในห้อง สนทนา เพื่อให้นักลงทุนทราบอย่างทันที

2. หากต้องการส่งคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ นอกเวลาทำการ จะสามารถทำได้หรือไม่ ?

ระบบการซื้อขายของบริษัทฯ สามารถให้นักลงทุนส่งคำสั่งซื้อ/ขาย นอกเวลาทำการตั้งแต่เวลา 17.05 น. เป็นต้นไป ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ อัตโนมัติในวันทำการถัดไป 

3. มีความปลอดภัยแค่ไหนในการซื้อ-ขาย ผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต

บริษัท หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ใช้เทคโนโลยี SSL (Secured Socket Layer) 128 Bits โดยบริษัท Entrust จำกัด, USA ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายบริษัทชั้นนำทั่วโลกรวมไปถึง รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล

1. คุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานกับ CGS e-trade มีอะไรบ้าง
 
1. Computer  : Intel Celeron Process  1 GB RAM, Hard Disk 5 GB.
2. มอนิเตอร์  : ขนาดจอ 800x600 resolution หรือสูงกว่า
3. Modem  : ADSL 1 Mbps.
4. ระบบ
ปฎิบัติการ
 : Window XP หรือ สูงกว่า
5. เบราเซอร์  : โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ เวอร์ชั่น 7.0 หรือสูงกว่า
(Microsoft Internet Explorer)

2. ไม่สามารถดูข้อมูลบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้จะทำอย่างไร

ข้อมูลบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ จะเป็นไฟล์ข้อมูล .pdf หากไม่มีโปรแกรม Acrobat Reader จะทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ ท่านต้องทำการดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader โดยเลือกที่เมนู ดาวน์โหลด

3. ข้อมูล เรียลไทม์ ช้ามาก เป็นเพราะเหตุใด
  • หากคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ภายในระบบ LAN ซึ่งมี Firewall และต้องผ่าน Proxy อาจทำให้ไม่สามารถรับข้อมูลจากภายนอกได้ ดังนั้นควรเปลี่ยนมาใช้ Modem แบบแยกต่างหากแทน 
  • Modem มีความเร็วต่ำเกินไป ควรเปลี่ยน Modem ให้มีความเร็วสูงขึ้นอย่างน้อย 1 Mbps. 
  • อุปกรณ์ต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติต่ำเกินไป ดังนั้นควรเพิ่มอุปกรณ์ ให้มี คุณสมบัติสูงขึ้น เช่น PC อย่างน้อย Intel Celeron Processor , RAM : 1 GB , Hard Disk : 5 GB 
  • ISP (Internet Service Provider) สายที่เชื่อมต่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตมีความเร็วต่ำเกินไป
4. การซื้อขายหลักทรัพย์ระบบปกติ ใช้แค่โทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่การตลาดก็สั่งซื้อขายหลักทรัพย์ได้แล้ว การซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตเร็วกว่าอย่างไร

การโทรศัพท์เพื่อสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดนั้น อาจเกิดปัญหาในช่วงที่เจ้าหน้าที่การตลาดกำลังรับคำสั่งลูกค้ารายอื่นอยู่ จึงไม่สามารถรับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านได้ทันที หรือในกรณีที่ท่านต้องการสั่งซื้อขายไว้ก่อนล่วงหน้าในช่วงเลยเวลาทำการไป แล้ว ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดไม่ได้ หรือถึงติดต่อได้เจ้าหน้าที่การตลาดของท่านก็ต้องรอจนบริษัทฯ เปิดในตอนเช้าจึงจะส่งคำสั่งให้ท่านได้ แต่การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั้น ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.  จุดเด่นจุดด้อยระหว่างการซื้อ/ขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดกับผ่านระบบอิน เทอร์เน็ต

การซื้อขายทั้ง 2 แบบมีจุดเด่นและจุดด้อยแตกต่างกัน ดังนั้นสิ่งที่นักลงทุนควรคำนึงคือตนเองเป็นนักลงทุนแบบใด เพราะหากท่านต้องการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือต้องการทราบสถานการณ์ต่างๆ จากเจ้าหน้าที่การตลาด ท่านก็ควรสั่งซื้อ/ขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด แต่หากท่านสามารถซื้อขายได้ด้วยตนเองและต้องการความสะดวกในการส่งคำสั่งซื้อ ขายได้ทุกที่ ทุกเวลา ในอัตราค่าธรรมเนียมที่ต่ำกว่าแบบผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด ท่านก็ควรเลือกใช้การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2. บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างไร
  • การคิดค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต คลิ๊กที่นี้
  • การคิดค่าธรรมเนียมการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ คลิ๊กที่นี้
3. การซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสามารถซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง เป็นอย่างไร

ในการซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดนั้นบริษัทฯ จะรับคำสั่งซื้อขายจากลูกค้าในเวลาทำการของบริษัทฯ เท่านั้น แต่สำหรับการซื้อขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อขายได้ตลอดเวลาแม้ว่าอยู่นอกเวลาทำการก็ตาม คำสั่งที่ท่านส่งเข้ามาจะถูกบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์เรียงตาม เวลาที่ส่งเข้ามา เมื่อตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการในวันรุ่งขึ้น ในช่วงเสนอคำสั่งซื้อขายก่อนตลาดเปิด คำสั่งซื้อขายที่เก็บไว้จะถูกป้อนเข้าระบบการซื้อขายทันที ท่านจะมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าคำสั่งของท่านจะไม่ถูกแซงคิว หรือลืมส่งอย่างแน่นอน

4. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอิน เทอร์เน็ต จะทำได้อย่างไร

สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายบริการลูกค้าอินเทอร์เน็ต   โทรศัพท์ :  0-2205-7111  E-mail : cgsetrade@countrygroup.co.th