User Login

บริการ

Gold Futures 10 Baht

สินค้าอ้างอิง
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
ทองคำหนัก 10 บาท (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
กุมภาพันธ์ (G) เมษายน (J) มิถุนายน (M) สิงหาคม (Q) ตุลาคม (V) และ ธันวาคม (Z) โดยนับเดือนที่ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 100 บาทต่อ 1 สัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขาย
ในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น สิ้นสุดในเวลา 16.30 น.
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
หากมีการซื้อขายที่ราคา +/- 10 % ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อ
ขายช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะเปิดซื้อขายอีกครั้ง และจะขยายเป็นไม่เกิน +/-20% ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
ในวันทำการก่อนหน้า
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาที่ใช้ชำระราคาใน
วันซื้อขายวันสุดท้าย โดยการคำนวณ
จะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณดังนี้
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท = London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD) โดยที่
* London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% 
ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 31.1035 กรัม
  โดยสามารถตรวจสอบราคาได้จาก http://www.lbma.org.uk/states/goldfixg
* ทองคำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
* 0.965 คือ ตัวแปรที่ใช้ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำให้เป็น 96.5%
* อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) เป็นอัตรา Thai Baht PM Fixing โดยคำนวณมาจาก
ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในชมรม ACI Thailand /ตลาดอนุพันธ์จะประกาศอัตราที่ใช้คำนวณนี้ 
ทุกๆ วันซื้อขายวันสุดท้ายในเวปไซต์
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ 
ตามที่เห็นสมควร
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสุทธิที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญาขึ้นไป
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ตัวอักษรที่ 1-2 แทนชื่อสินค้าอ้างอิง
ตัวอักษรที่ 3 แทน เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ G J M Q V Z
ตัวอักษรที่ 4-5 แทน ปีที่ส่งมอบหรือชำระราคา โดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ. เช่น 09 หมายถึง ปี ค.ศ.2009
ตัวอย่าง เช่น GFM09 หมายถึง Gold Futures ที่อ้างอิงกับทองคำ และมีกำหนดชำระราคา
ในเดือนมิถุนายน 2552
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures 10 Baht 
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action

 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. ช่วง Pre Morning:              09:15 น. - 09:45 น.
2. ช่วง Morning session:           09:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-Afternoon:            13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session:         14:15 น. - 16:55 น. 
5. ช่วง Pre Night:                19.15 น. - 18.50 น.
6. ช่วง Night Session:             18.50 น. - 03.00 น.
การหยุดการซื้อขาย