User Login

บริการ

Gold Futures 50 Baht

สินค้าอ้างอิง

ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 96.5%

ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส

ขนาดของสัญญา

ทองคำหนัก 50 บาท (ทองคำหนัก 1 บาท มีน้ำหนักเท่ากับ 15.244 กรัม)

เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ

กุมภาพันธ์ (G) เมษายน (J) มิถุนายน (M) สิงหาคม (Q) ตุลาคม (V) และ ธันวาคม (Z) โดยนับเดือนที่ใกล้ที่สุด 3 ลำดับ

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ

10 บาท หรือคิดเป็นมูลค่า 500 บาทต่อ 1 สัญญา

วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)

วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
โดยให้ช่วงเวลาซื้อขาย
ในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น สิ้นสุดในเวลา 16.30 น.

การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน

หากมีการซื้อขายที่ราคา +/- 10 % ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันในวันทำการก่อนหน้า ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อ
ขายช่วงระยะเวลาหนึ่ง ก่อนจะเปิดซื้อขายอีกครั้ง และจะขยายเป็นไม่เกิน +/-20% ของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวัน
ในวันทำการก่อนหน้า

ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย

ใช้ราคา London Gold AM Fixing เป็นราคาที่ใช้อ้างอิงในการคำนวณราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยการคำนวณ
จะปรับอัตราแลกเปลี่ยน น้ำหนักและความบริสุทธิ์ของทองคำ ตามสูตรการคำนวณดังนี้
ราคาต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท = London Gold AM Fixing x (15.244/31.1035) x (0.965/0.995) x (THB/USD) โดยที่
* London Gold AM Fixing เป็นราคาต่อ 1 troy ounce ของทองคำที่มีความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ 31.1035 กรัม
   โดยสามารถตรวจสอบราคาได้จาก http://www.lbma.org.uk/states/goldfixg
* ทองคำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม
* 0.965 คือ ตัวแปรที่ใช้ปรับค่าความบริสุทธิ์ของทองคำให้เป็น 96.5%
* อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) เป็นอัตรา Thai Baht PM Fixing โดยคำนวณมาจากค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในชมรม ACI Thailand /ตลาดอนุพันธ์จะประกาศอัตราที่ใช้คำนวณนี้ ทุกๆ วันซื้อขายวันสุดท้ายในเวปไซต์

การจำกัดฐานะ
(Position Limit)

ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ ตามที่เห็นสมควร

จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน

เมื่อมีฐานะสุทธิที่หมดอายุในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 1,000 สัญญาขึ้นไป

วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา

ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย

ตัวอักษรที่ 1-2 แทนชื่อสินค้าอ้างอิง
ตัวอักษรที่ 3 แทน เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ G J M Q V Z
ตัวอักษรที่ 4-5 แทน ปีที่ส่งมอบหรือชำระราคา โดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ. เช่น 09 หมายถึง ปี ค.ศ.2009
ตัวอย่าง เช่น GFM09 หมายถึง Gold Futures ที่อ้างอิงกับทองคำ และมีกำหนดชำระราคาในเดือนมิถุนายน 2552

ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ

Corporate Action

 

ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)

1. ช่วง Pre Morning:                            09:15 น. - 09:45 น.
2. ช่วง Morning session:                      09:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-Afternoon:                        13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session:                  14:15 น. - 16:55 น.
5. ช่วง Pre Night:                               19.15 น. - 18.50 น.
6. ช่วง Night Session:                         18.50 น. - 03.00 น.

การหยุดการซื้อขาย