User Login

บริการ

Gold Online

สินค้าอ้างอิง
ทองคำแท่งที่มีความบริสุทธิ์ 99.5%
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
300 เท่าของราคาสินค้าอ้างอิง (Multiplier) โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
เดือนมีนาคม มิถุนายน  กันยายน และ ธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 1 ไตรมาสที่ใกล้ที่สุด

ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.1 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นมูลค่า 30 บาทต่อสัญญา)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดในเวลา 16:30 น.

การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
+ 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling & Floor จะหยุดการซื้อขายชั่วคราว และจะขยาย Daily Price Limit เป็น ? 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด

ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ใช้ราคา LBMA Gold AM Fixing ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย เป็นราคา Final Settlement Price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ

การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ตลาดอนุพันธ์อาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดได้ 
ตามที่เห็นสมควร
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures 10 Baht 
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action
 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. ช่วง Pre Morning:              09:15 น. - 09:45 น.
2. ช่วง Morning session:           09:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-Afternoon:            13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session:         14:15 น. - 16:55 น. 
5. ช่วง Pre Night:                19.15 น. - 18.50 น.
6. ช่วง Night Session:             18.50 น. - 03.00 น.
การหยุดการซื้อขาย