User Login

บริการ

How to trade ??

How to trade
  • นักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงได้ต้องเป็นนักลงทุนรายใหญ่ หรือนักลงทุนสถาบัน (ตามเกณฑ์ กลต.) ที่มีบัญชีซื้อขายประเภท Offshore products กับทาง บล. คันทรี่ กรุ๊ปแล้วเท่านั้น
  • นักลงทุนสามารถขอตารางราคา อัตราแลกเปลี่ยน หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับตราสารจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
  • นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้แนะนำการลงทุนของท่าน
  • หลังจากส่งคำสั่งเรียบร้อยแล้ว นักลงทุนจะได้รับใบยืนยันคำสั่งซื้อทางอีเมล์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Equity Derivatives Department
โทร. 0-2205-7039, 0-2205-7141
อีเมล์: ed-mkt@countrygroup.co.th