User Login

บริการ

ICT Index Futures

สินค้าอ้างอิง
ดัชนีหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT Index)
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
1,000 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
เดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยนับไปไม่เกิน 4 ไตรมาส (March, June, September, December 
up to 4 quarters)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.1 จุด (คิดเป็นมูลค่า 100 บาท)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุด การซื้อขายในเวลา 16:30 น.
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
ไม่เกิน ?30% ของราคาที่ใช้ชำระล่าสุด
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย ค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี ICT Index ในวันสุดท้าย
ของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้าย รายนาที และค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของ
การซื้อขาย หลังจากตัดค่ามากที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออกแล้ว
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่ง
หรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Sector Futures ที่อ้างอิงกับดัชนีหมวดใดหมวดหนึ่ง 
ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ตัวอักษรที่ 1-2 แทนชื่อสินค้าอ้างอิง
ตัวอักษรที่ 3 แทน เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ F G H J K M N Q U V X Z
ตัวอักษรที่ 4-5 แทน ปีที่ส่งมอบหรือชำระราคา โดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ. 
เช่น 11 หมายถึง ปี ค.ศ.2011
ตัวอย่าง เช่น ICTV11 หมายถึง ICT Index ที่อ้างอิงกับน้ำมัน และมีกำหนดชำระราคา
ในเดือนตุลาคม 2554
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า ICT Index Futures 
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action

 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. Pre-open:              09:15 น. - 09:45 น.
2. Morning session:         09:45 น. - 12:30 น.
3. Pre-open:              13:45 น. - 14:15 น.
4. Afternoon session:       14:15 น. - 16:55 น.
การหยุดการซื้อขาย