User Login

บริการ

Interest Rate Risk or Price Risk

1.    Interest Rate Risk or Price Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น
    เนื่องจากราคาของตราสารหนี้จะแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด จะทำให้มูลค่าตราสารหนี้ลดลง และมีผลให้นักลงทุนขาดทุนจากการขายตราสารหนี้ได้ หรือทำให้มูลค่าของพอร์ตการลงทุนลดลงหากมีการ Mark to Market ดังนั้น แต่จะเป็นผลดีในกรณีที่นักลงทุนนำดอกเบี้ยของตราสารหนี้นั้นไปลงทุนต่อ จะได้รับผลตอบที่สูงขึ้น
       ตราสารหนี้ระยะยาวจะแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ยตลาดสูงกว่าตราสารหนี้ระยะสั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่า