User Login

บริการ

รู้จักกองทุนรวม

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดปัญหาอุปสรรคหลายๆประการ เช่น ผู้ลงทุนยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับตราสารการลงทุนมากมากนัก หรือ ไม่ค่อยมีเวลาติดตาม การเปลี่ยนแปลงของตลาดการลงทุนต่าง ๆ ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ดังนั้น กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับ ผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนผ่านกองทุนรวมคือ

1. มีการบริหารงานโดยมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการร์ในการลงทุนโดยเฉพาะ

2. สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลงทุน ด้วยตนเอง

3. กองทุนรวมมีความหลากหลายทั้งในนโยบายการลงทุนและรูปแบบการลงทุน ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนแต่ละท่าน

4. ผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมได้รับประโยชน์ในด้านภาษีเพิ่มมากขึ้น

5. มีการบริหารงานโดยมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการร์ในการลงทุนโดยเฉพาะ

6. สามารถลดความเสี่ยงจากการลงทุนโดยกระจายการลงทุนผ่านกองทุนรวม ซึ่งมีความสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการลงทุน ด้วยตนเอง

7. กองทุนรวมมีความหลากหลายทั้งในนโยบายการลงทุนและรูปแบบการลงทุน ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนแต่ละท่าน

8. ผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมได้รับประโยชน์ในด้านภาษีเพิ่มมากขึ้น

1. รูปแบบการลงทุน: พิจารณาจากเป้าหมายการลงทุนโดยรวมของกองทุน เช่น ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ลงทุนในหุ้นปันผล หรือ ลงทุนในประเทศ เป็นต้น เพื่อพิจารณาว่ากองทุนนั้นๆมีการลงทุนตรงตามรูปแบบการลงทุนของผู้ลงทุนหรือไม่

2. ระดับความเสี่ยง: กองทุนแต่ละกองทุนมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น กองทุนตราสารเงินมีความเสี่ยงต่ำมาก ในขณะที่กองทุนตราสารหุ้นมีความเสี่ยงสูงกว่ามาก นักลงทุนควรเลือกกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับท่าน

3. เปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุน: การเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนของแต่ละกองทุนควรเปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลัง3 ปี หรือ 5 ปี เพื่อดูความสม่ำเสมอของผลตอบแทนการลงทุนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม การลงทุนมีความเสี่ยงเนื่องจากผลการลงทุน ในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลตอบแทนในอนาคต

4. ค่าธรรมเนียม: ผู้ลงทุนควรศึกษาค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนว่าคิดในอัตราเท่าใด เช่น ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ หรือ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย เป็นต้น เนื่องจากแต่ละกองทุนจะเก็บค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน

5. เปรียบเทียบการให้บริการ: เช่น การให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ การให้บริการข้อมูล และ ความสะดวกในการใช้บริการ เป็นต้น