User Login

บริการ

นิติบุคคล

    ขั้นที่ 1. ลูกค้าติดต่อขอเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัท 
 
 •      กรอกเอกสารการเปิดบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย
  1. สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
  2. ใบคำขอเปิดบัญชี สำหรับนิติบุคคล
  3. บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
  4. สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
  5. แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน สำหรับนิติบุคคล (Suitability Test)
  6. หนังสือยินยอมการโอน / หักบัญชีเงินฝาก และหนังสือขอให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก
 
              เอกสารประกอบการการขอเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ประกอบด้วย
1)   สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน
2)   หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
3)   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
4)   สำเนางบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
5)   สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น
6)   สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม หรือมีอำนาจกระทำการแทน
7)   สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม หรือมีอำนาจกระทำการแทน
8)   หนังสือมอบอำนาจ กรณีมีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน
9)   สำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคารหน้าแรก
10) บัตรตัวอย่างลายมือชื่อ
11) ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท สำหรับแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
12) ค่าอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท สำหรับหนังสือมอบอำนาจต่อหนึ่งผู้รับมอบอำนาจ
เมื่อบริษัทได้อนุมัติการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัทได้

ขั้นที่ 2 ลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตราสารหนี้ของบริษัท (มีระบบบันทึกเสียงการสนทนา) เพื่อซื้อหรือขายตราสารหนี้กับบริษัท
 
ขั้นตอนที่ 3 ภายหลังที่มีการตกลงซื้อขายได้แล้ว
 1. กรณีลูกค้าซื้อตราสารหนี้ บริษัทจะดำเนินการรับชำระราคาค่าซื้อโดยวิธีการการตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้าตามหนังสือยินยอม  และส่งมอบตราสารหนี้เข้าบัญชีซื้อขายตราสารหนี้
 2. กรณีลูกค้าขายตราสารหนี้ บริษัทจะรับมอบตราสารหนี้จากบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ และชำระเงินค่าตราารหนี้ให้ลูกค้าโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามหนังสือยินยอม
 
       บริษัทจะจัดทำใบยืนยันการซื้อ หรือการขายส่งให้ลูกค้าทงจดหมาย หรือทาง Email ใว้เป็นหลักฐานการทำรายการ
 
ขั้นตอนที่ 4 ทุกสิ้นเดือน บริษัทจะส่งยอดตราสารหนี้คงเหลือในบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้า ให้ทางจดหมาย หรือ Email ให้ลูกค้าทราบ
            หมายเหตุ: ลูกค้าสามารถขอให้ทางบริษัทดำเนินการเพื่อออกใบตราสารหนี้ได้ ทั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ