User Login

บริการ

ขั้นตอนการเปิดบัญชี

ประเภทบัญชี

บัญชีเงินสด ( Cash Account)
 • บัญชีที่ลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Equity) เต็มจำนวนด้วยเงินสด
 • ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ ต้องวางหลักประกัน ได้แก่ เงินสดหรือมีหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • วงเงินที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับวงเงินตามหลักประกัน แต่ไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้ซื้อขายได้
 • การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ และส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+2)
บัญชีเงินฝาก (Cash Balance) 
 • บัญชีที่ลูกค้าต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Equity) ภายในวงเงินตามหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัทฯ
 • ก่อนการซื้อหลักทรัพย์ ต้องวางหลักประกัน ได้แก่ เงินสดในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • วงเงินที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์เท่ากับวงเงินตามหลักประกันเงินสด โดยอำนาจซื้อเพิ่ม (จากการขายหลักทรัพย์ หรือการฝากเงินสด) / ลด (จากการซื้อหลักทรัพย์หรือการถอนหลักประกันเงินสด)โดยอัตโนมัติ
 • การชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ โดยตัดหลักประกันเงินสดที่ฝากไว้กับบริษัทฯ และส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ซื้อขาย (T+2)
บัญชีมาร์จิ้น (Credit Balance) 
 • บัญชีที่ลูกค้าต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Equity) โดยขอใช้เงินกู้ยืมจากบริษัทฯ บางส่วน เพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) 
 • ลูกค้าต้องนำเงินมาวางเป็นหลักประกัน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทฯ ก่อนการซื้อหลักทรัพย์์
 • อัตราดอกเบี้ยกู้ยืม และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • วงเงินที่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นำมาวาง และมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อและที่วางเป็นหลักประกัน แต่ไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติให้ซื้อขายได้
 • บริษัทต้องทำการ Mark to Market หลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันทุกวัน ซึ่งจะมีผลทำให้อำนาจซื้อของลูกค้า เพิ่ม/ลด โดยอัตโนมัติ ตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของลูกค้า
บัญชีตราสารอนุพันธ์ (Derivative)
 • บัญชีที่ลูกค้าต้องการซื้อขายสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้า (Derivative)
 • ก่อนการซื้อสัญญาซื้อขายสัญญาล่วงหน้าต้องวางเงินสดเป็นหลักประกัน
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • อำนาจซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลูกค้านำมาวาง แต่ไม่เกินวงเงินที่บริษัทฯอนุมัติให้ซื้อขายได้
 • บริษัทต้องทำการปรับมูลค่าหลักประกัน (Mark to Market) ทุกวัน ซึ่งจะมีผลทำให้อำนาจซื้อของลูกค้า เพิ่ม/ลด โดยอัตโนมัติ ตามมูลค่าตลาดของของลูกค้า
   
     
เอกสารสำหรับการเปิดบัญชี
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 • สำเนารายการเดินบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาเอกสารแสดงฐานะการเงิน (ต้องมีชื่อของท่านแสดงความเป็นเจ้าของ)
 • สำเนาหน้าที่แสดงเลขที่บัญชีธนาคารและชื่อของท่าน (ATS) ที่ท่านต้องการให้หักเงินอัตโนมัติ (ต้องไม่เป็นบัญชีร่วม และ,หรือ)
 • ค่าอากรแสตมป์ติดสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า 30 บาท
      
กรณีมีมอบอำนาจ ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
 • ค่าอากรแสตมป์ติดหนังสือมอบอำนาจ 30 บาท/1 ท่าน
 
สำหรับลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกับทางบริษัทฯ
และต้องการซื้อขายทาง Internet
 • กรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชี/อนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์
        หากต้องการใช้บริการซื้อขายทาง Internet  ให้ดำเนินการดังนี้
 • กรอกรายละเอียดและเซ็นต์ชื่อในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์
 • เซ็นต์สัญญาการขอใช้บริการ Internet แล้วให้มายื่นด้วยตนเองตามที่อยู่ข้างต้น หรือสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ
 • ลงชื่อในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ/ตราประทับ
 • บริษัทฯ จะจัดส่ง Password/PIN Code ให้ทาง E-mail ตาม E-mail Address ที่ท่านได้ให้ไว้
 • กรอกรายละเอียดในใบตัดบัญชี ATS
 
 • เตรียมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง นำเอกสารทั้งหมด มาติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทั้งหมดมายังฝ่ายเปิดบัญชี
 

ติดต่อด้วยตนเอง หรือ ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ :

ฝ่ายบริการลูกค้า 
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3
และ ทาวเวอร์ 3 ชั้น 18, 20 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000 ต่อ 1234