User Login

บริการ

ถาม - ตอบ

ในบริการของ Internet Trading สามารถแบ่งเป็นบริการสำคัญต่างๆ ได้ดังนี้

หุ้น คือ  หลักทรัพย์ที่แสดงความเป็นเจ้าของส่วนหนึ่ง / ผุ้ถือหุ้นในบริษัท ราคาหุ้นจะเปลี่ยนแปลงตามผลประกอบการของบริษัทและภาวะตลาดโดยรวม

                   ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์มีหลายรูปแบบด้วยกันเช่น กำไรจากการซื้อขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) เงินปันผล (Dividend)  สิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ (Rights offering) โดยหลักการแล้ว นักลงทุน จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตราบใดที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และหุ้นมีราคาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยภายในและภายนอกจะมีผลต่อความผันผวนของราคาหุ้น

                   ราคาหลักทรัพย์เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างมีผลกระทบต่อราคาหุ้น อาทิ ผลประกอบการของบริษัท หรือของทั้งอุตสาหกรรม หรือภาวะเศรษฐกิจทั่วไป  การลดความเสี่ยงสามารถทำได้โดยศึกษาความเป็นไปของบริษัทในอดีต และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต รายงานการวิเคราะห์หุ้นและความเห็นของนักวิเคราะห์ แนวโน้มของอุตสาหกรรม  รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่บริษัทเปิดเผย

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นดัชนีราคาหุ้นที่คำนวณแบบถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่า หลักทรัพย์ตามราคาตลาด ซึ่งคำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์โดยมีสูตร การคำนวณดังนี้

ดัชนีราคา หุ้นตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) =      มูลค่าตลาดรวมวันปัจจุบัน (Current Market Value) X 100
                                                                                                                                                                มูลค่าตลาดรวมวันฐาน (Base Market Value)

ดัชนีราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นดัชนีเปรียบเทียบมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันปัจจุบันกับมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ ในวันฐาน คือ วันที่ 30 เมษายน 2518   โดยมีการปรับฐานการคำนวณในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของจำนวนหลักทรัพย์จดทะเบียน เช่น เมื่อมีการรับหรือเพิกถอนหลักทรัพย์การรับหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น เพื่อให้การเคลื่อนไหวของดัชนีสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์เท่านั้น

SET 50 INDEX   คือดัชนีราคาหุ้นที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นอีกตัวหนึ่งเพื่อใช้แสดงระดับ ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นสามัญตัวที่มีมูลค่าตลาดสูง และการซื้อขายมีสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ สูตรและการ คำนวณ คล้ายการคำนวณ SET INDEX   คือการคำนวณจากหุ้นสามัญ 50 หุ้นที่เลือกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สูตร หลักคือ:

SET INDEX =      CMV X 100
                                                           BMV

CMV = มูลค่าตลาดรวม ปัจจุบัน (Current market value of all common stocks)

BMV = Base market value of all common stocks

ตลาดหลักทรัพย์ได้คำนวณดัชนีตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2538 ซึ่ง ณ. วันนั้น ดัชนี = 100

                    เริ่มแรกนั้นการจัดทำ SET 50 Index ก็เพื่อใช้เป็นดัชนีพื้นฐานสำหรับบริการซื้อขายดัชนีหุ้นล่วงหน้า (Index Futures) และตราสารสิทธิที่จะซื้อขายดัชนีหุ้น (Index Options ) SET 50 INDEX คำนวณจากหุ้นสามัญจดทะเบียนจำนวนหนึ่งที่ถือเป็นตัวแทนมูลค่าหุ้นสามัญส่วนใหญ่ในตลาด  และปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีนี้ควรจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันกับ SET INDEX ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันการวิจัยเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตามราคาตลาด และยอดการซื้อขายทั้งหมดของหลักทรัพย์ 50 รายการที่มีค่าสูงสุดเรียงตามลำดับ ของมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) เป็นตัวแทนของตลาด ทั้งหมดได้ เนื่องจาก เมื่อได้เพิ่มจำนวนหลักทรัพย์เป็น 100 รายการทำให้เพิ่มสัดส่วนของมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมดรวมทั้งยอดซื้อขายทั้งหมดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการเสนอว่าดัชนีใหม่นี้ควร รวมหุ้นสามัญที่จดทะเบียน 50 หุ้น ที่มีมูลค่าตลาดสูงรวมทั้งมีสภาพคล่องสูงด้วย (High liquidity) ดัชนีนี้ไม่เพียงแต่ควรจะเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันกับ SET INDEX ที่ใช้อยู่ใน ปัจจุบัน แต่จะต้องใช้เป็นมาตรฐานในการวัดผลงานของผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทย  

เครื่องหมาย SP เป็นเครื่องหมายแสดงการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว  โดยแต่ละครั้ง มีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งรอบการซื้อขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหลักเกณฑ์ในการขึ้นเครื่องหมาย SP ดังนี้

  • มีข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์  ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังไม่ได้รับรายงานจากบริษัท และอยู่ในระหว่างการสอบถามข้ เท็จจริง และรอคำชี้แจงจากบริษัท และตลาดหลักทรัพย์