User Login

บริการ

Reinvestment Rate Risk

Reinvestment Rate Risk คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยลดลง ในกรณีที่นักลงทุนนำดอกเบี้ยของตราสารหนี้นั้นไปลงทุนต่อจะได้รับอัตราผลตอบแทนที่ต่ำลง แต่ในขณะเดียวกันก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ราคาของตราสารหนี้เพิ่มสูงขึ้น
    ดังนั้น การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้เกิด Price Risk และ Reinvestment Rate Risk ในทิศทางตรงกันข้าม ผลของความเสี่ยงด้านใดจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับลักษณะของตราสารหนี้นั้นๆ เช่น อายุคงเหลือ อัตราดอกเบี้ยบนหน้าตั๋ว เป็นต้น