User Login

บริการ

Rubber Futures

สินค้าอ้างอิง
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3) ตามมาตรฐาน Green Book
สินค้าที่ส่งมอบได้
(Deliverable Grade)
มีลักษณะเฉพาะ (House Term) ที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทผู้ใช้ยางรายใหญ่
(Major International Tyre Manufacturers)ตามที่กำหนด เช่น Bridgestone, Michelin เป็นต้น
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
5,000 กิโลกรัม (5 ตัน)
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
มีเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ 7 เดือนติดต่อกัน (7 Consecutive Months)
ม.ค(F), ก.พ(G), มี.ค(H), เม.ย(J), พ.ค(K), มิ.ย(M), ก.ค(N), ส.ค(Q), ก.ย(U), ต.ค(V), พ.ย(X), ธ.ค(Z)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.05 บาทต่อกิโลกรัม (คิดเป็นมูลค่า 250 บาทต่อสัญญา)
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
+- 5% จาก Daily Settlement Price ล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor 
ดังกล่าวตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราวก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้ง 
พร้อมกับขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น + 10% จาก Daily Settlement Price ล่าสุ
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
-ให้ชำระราคาด้วยการส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) โดยผู้ลงทุนที่จะทำการส่งมอบ/รับมอบต้องมีความสามารถในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้าและต้องยื่นความจำนงค์ที่จะรับมอบ/ส่งมอบสินค้า (Physical Delivery) ภายในช่วงเวลาและวิธีการที่กำหนด
-กรณีที่ไม่สามารถจับคู่รับมอบ/ส่งมอบ หรือผู้ลงทุนไม่มีความสามารถในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้า หรือไม่ยื่นความจำนงในการรับมอบ/ส่งมอบสินค้า ให้ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) ด้วย Final Settlement Price
-Final Settlement Price จะใช้ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขาย (Volume Weighted Average Price: VWAP) ในวันซื้อขายวันสุดท้าย Last Trading Day หากการซื้อขายมีปริมาณขั้นต่ำตามที่ตลาดกำหนด(กำหนดจำนวนสัญญาขั้นต่ำ และ/หรือสัดส่วนจากสถานะคงค้าง) กรณีปริมาณการซื้อขายไม่ถึงระดับที่กำหนด ให้ใช้ราคาเฉลี่ย 3 วันสุดท้ายของ Daily Settlement Price
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ห้ามบุคคลใดมีฐานะสุทธิใน RSS3 futures เกินกว่าจำนวนที่กำหนดดังนี้
-สัญญาที่สิ้นสุดอายุใกล้ที่สุด (1st contract month): ไม่เกิน 1,000 สัญญา
-สัญญาที่สิ้นสุดอายุใดเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือนรวมกัน: ไม่เกิน 10,000 สัญญา
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
ไม่เกิน 500 สัญญา ในเดือนส่งมอบเดียวกัน และรวมกันทุกเดือน
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
การส่งมอบสินค้า (Physical Delivery)
-ให้ทำการส่งมอบ/รับมอบสินค้าภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนส่งมอบ (เดือนถัดจากเดือนที่สัญญาครบกำหนดอายุ)ซึ่งผู้ซื้อสามารถเลือกเงื่อนไขการส่งมอบรับมอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างการส่งมอบรับมอบแบบ Free On Board(FOB)ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ / ท่าเรือแหลมฉบัง / ท่าเรืออื่นๆ ตามที่กำหนดการส่งมอบรับมอบในประเทศ ณ คลังสินค้าหรือโรงงานในเขตกรุงเทพฯ นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี ชลบุรี และระยอง (ผู้ขายให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อตามอัตราที่กำหนด)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ตัวอักษรที่ 1-3 เป็นชื่อของสินทรัพย์อ้างอิง
ตัวอักษรที่ 4  แทนเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ H M U Z
ตัวอักษรที่ 5-6 แทนปีที่ส่งมอบหรือชำระราคาโดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ.
ตัวอย่างเช่น RSS3H09 หมายถึง RUBBER Futures ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2009
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า RSS3 Index Futures ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action

 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. Pre-open:              09:15 น. - 09:45 น.
2. Open session:           09:45 น. - 16:55 น.
การหยุดการซื้อขาย