User Login

บริการ

การเลือกหุ้นอ้างอิง (Underlyings)

การเลือกหุ้นอ้างอิง (Underlyings)
  • เลือกจากหุ้นที่นักลงทุนสนใจเป็นการส่วนตัวหรือชื่นชอบ (มีโอกาสที่นักลงทุนจะได้รับหุ้นตัวนั้นๆ)
  • เลือกจากราคาหุ้นที่มีข่าวแล้วราคาลงมาแรงๆจากราคาที่เคยอยู่มากๆ
  • หุ้นที่ Sideway up หรือ sideway down
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Equity Derivatives Department
โทร. 0-2205-7039, 0-2205-7141
อีเมล์: ed-mkt@countrygroup.co.th