User Login

บริการ

SET 50 Index Options

สินค้าอ้างอิง
SET50
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น
ขนาดของสัญญา
200 บาทต่อ 1 จุดของดัชนี
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน (Consecutive Month) โดยนับไปไม่เกิน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนสุดท้าย
ของไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน ม.ค(F), ก.พ(G), มี.ค(H), เม.ย(J), พ.ค(K), 
มิ.ย(M), ก.ค(N), ส.ค(Q), ก.ย(U), ต.ค(V), พ.ย(X), ธ.ค(Z)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.10 จุด
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น 
โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น สิ้นสุดในเวลา16.30 น.
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
ไม่เกิน +30% และ -30% ของราคาปิดของดัชนี SET50 ในวันทำการก่อนหน้า
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งของดัชนี SET50 Index ในวันสุดท้ายของการซื้อขายในช่วง 15 นาทีสุดท้าย รายนาที
และค่าดัชนีราคาปิดของวันสุดท้ายของการซื้อขาย หลังจากตัดค่ามากที่สุด 3 ค่าและค่าที่น้อยที่สุด3 ค่าออกแล้ว
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ห้ามมีฐานะรวมสุทธิใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน 
SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทุกเดือนรวมกันเกินกว่า 20,000 สัญญา
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสุทธิที่หมดอายุใน Options Series ใดๆ หรือ ใน Call Options หรือ Put Options แล้วแต่กรณี
ตั้งแต่ 2,500 สัญญาขึ้นไป
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ตัวอักษรที่ 1-3 เป็นชื่อของสินทรัพย์อ้างอิง
ตัวอักษรที่ 4  แทนเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ H M U Z
ตัวอักษรที่ 5-6 แทนปีที่ส่งมอบหรือชำระราคาโดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ.
ตัวอักษรที่ 7  แทนสถานะ เช่น C = Call Options หรือ P = Put Options
ตัวอักษรที่ 8-10 แทนราคาใช้สิทธิ
ตัวอย่างเช่น S50H09C400 หมายถึง SET50 Call Options ที่จะหมดอายุในเดือนมีนาคม 2009 
โดยมีราคาใช้สิทธิที่ 400 จุด
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
SET50 Index Futures ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน
ทุกรายการ
Corporate Action
 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. Pre-open:              09:15 น. - 09:45 น.
2. Morning session:         09:45 น. - 12:30 น.
3. Pre-open:              13:45 น. - 14:15 น.
4. Afternoon session:       14:15 น. - 16:55 น.
การหยุดการซื้อขาย