User Login

บริการ

Single Stock Futures (SSF)

สินค้าอ้างอิง
AAV ADVANC AMATA AOT AP BA BANPU BAY BBL BCH BCP BDMS BEM BH BJC BLA
BLAND BTS CBG CENTEL CK CKP CPALL CPF CPN DTAC EARTH HANA HEMRAJ HMPRO
ICHI INTUCH IRPC ITD IVL JAS KBANK KKP KTB LH LPN MAJOR MINT PS PTT PTTEP
PTTGC QH RATCH ROBINS SAMART SAWAD SCB SCC SIRI SPALI STA STEC TCAP
THAI THCOM TMB TOP TPIPL TRUE TTA TTCL TU TVO VGI
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
1,000 หุ้นต่อ 1 สัญญา ทั้งนี้อาจมีการปรับขนาดของสัญญาเมื่อเกิด Corporate Action
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
มีนาคม (H) มิถุนายน (M) กันยายน (U) ธันวาคม (Z)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.01 บาทหรือคิดเป็นมูลค่า 10 บาทต่อสัญญา

วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น 
โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นสิ้นสุดในเวลา16.30น.
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
ไม่เกิน +30% และ -30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาของวันก่อนหน้า (Previous Settlement Price)

ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
ค่าเฉลี่ยถึงทศนิยม 2 ตำแหน่งของราคาหุ้นสามัญอ้างอิงในวันสุดท้ายของการซื้อขาย ในช่วง 
15 นาทีสุดท้าย รายนาทีและราคาปิดของราคาหุ้นสามัญอ้างอิงของวันสุดท้ายของการซื้อขาย

การจำกัดฐานะ
(Position Limit)

 
ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน Single Stock Futures ของหุ้นใดหุ้นหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสุทธิที่หมดอายุใน SSF หุ้นใดหุ้นหนึ่ง ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน 
รวมกันตั้งแต่ 500 สัญญาขึ้นไป
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)

สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
ตัวอักษรที่ 1-6 เป็นชื่อหลักทรัพย์ (ไม่เกิน 6 ตัว)
อักษรตัวที่ 7 แทนเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา ได้แก่ H M U Z
อักษรตัวที่ 8-9 แทนปีที่ส่งมอบหรือชำระราคาโดยใช้ตัวเลข 2 ตัวสุดท้ายของปี ค.ศ.
อักษรตัวที่ 10 เป็นสัญลักษณ์แจ้งให้ทราบว่าได้มีการปรับสัญญาเพื่อลดผลกระทบจาก 
Corporate Action
ตัวอย่างเช่น PTTZ08X หมายถึง SSF ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ PTT และมีกำหนดชำระราคา
ในเดือน ธ.ค.08 และได้มีการปรับผลกระทบจาก Corporate Action แล้ว

ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ของราคา Single Stock Futures นั้นๆ ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการ
ในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action
1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (Split Par)
2. การให้สิทธิจองหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right)
3. การให้หุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Bonus Issue)
4. การจ่ายเงินปันผลพิเศษ (Extraordinary Dividend)
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. Pre-open:              09:15 น. - 09:45 น.
2. Morning session:         09:45 น. - 12:30 น.
3. Pre-open:              13:45 น. - 14:15 น.
4. Afternoon session:       14:15 น. - 16:55 น.
การหยุดการซื้อขาย
เมื่อหุ้นสามัญอ้างอิง (Underlying Asset) ถูกห้ามซื้อขาย (SP หรือ H)