User Login

บริการ

บริการของการซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์

เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูราคาหลักทรัพย์และข้อมูลที่เกี่ยวกับสภาวะตลาดซึ่งเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์คือ เป็นข้อมูลที่เห็นอยู่ในห้องค้าหลักทรัพย์และนักลงทุนยังสามารถส่ง คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์, ตราสารอนุพันธ์ และซื้อขายหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศผ่านโปรแกรมนี้ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ดังนั้นนักลงทุนสามารถเรียนรู้และใช้งานเรียลไทม์ได้ทันที นอกจากนี้ CGS ได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย เป็นสำคัญ โดยได้ใช้เทคโนโลยี SSL (Secured Socket Layer) 128 Bits ของบริษัท Entrust จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีรักษาความปลอด ภัยในการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แม้แต่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาก็ใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกัน ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าระบบ มีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล

ปัจจุบันการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางเทคนิคนั้นได้เป็นที่ยอมรับของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั่วไปว่าถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้น CGS จึงได้พัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ทางเทคนิคให้กับนักลงทุนเพื่อให้นักลงทุนได้วิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วยตนเองและช่วยให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทีมงานนักวิเคราะห์ของบริษัทฯ ได้จัดทำบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ออกเผยแพร่แก่ลูกค้า โดยมีการวิเคราะห์ประเด็นสำคัญทางธุรกิจและสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อหลักทรัพย์นั้นๆ บทวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนตลอดจนมีการจัดทำรายงานเพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนในลักษณะของการวิเคราะห์เพื่อการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้ว บริษัทฯ มีบทวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนอีกด้วย

E-payment คือการโอนเงินแบบ Real-time ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยลูกค้าของบริษัทฯ จะใช้ช่องทางการโอนเงินประเภทนี้เพื่อโอนเงินจากบัญชีตัวเองที่มีไว้กับธนาคาร (ลูกค้าจะต้องมี internet banking กับธนาคารก่อน โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีไว้) มายังบัญชีซื้อขาย หรือ ถอนเงินออกจากบริษัทฯ

การโอนหุ้นผ่านอินเทอร์เน็ต คือการโอนหุ้นที่ลูกค้ามีอยู่บัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งที่ลูกค้าเปิดบัญชีอยู่ เช่น การโอนหุ้นจากบัญชีเงินสด เข้าบัญชีเงินฝาก ซึ่งจะเป็นการโอนหุ้นแบบเรียลไทม์เพื่อสะดวกในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า

บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • • บัญชีเงินสด (Cash Account) 
เป็นประเภทบัญชีที่ลูกค้าจะได้รับการพิจารณาวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากหลักฐานทางการเงินที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทฯ และท่านต้องใช้บริการหักโอนบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ในการรับหรือชำระราคาค่าซื้อขายหลักทรัพย์ของ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพฯ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาติ ธนาคารนครหลวง ธนาคารยูโอบี หรือ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย โดยค่าซื้อหรือค่าขายหลักทรัพย์จะถูกหักหรือนำเข้าบัญชีของท่านในวันทำการที่ 3 หลังจากวันที่ท่านได้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ เมื่อลูกค้าได้รับวงเงินในการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องนำหลักทรัพย์มาวางค้ำประกัน 15% ของวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติก่อนทำการซื้อขาย (เป็นไปตามกฏของ กลต.)
  • • บัญชีเงินฝาก (Cash Balance)
บัญชีประเภทนี้ลูกค้าต้องวางเงินขั้นต่ำ 10,000 บาทไว้กับทางบริษัทฯ โดยจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เงินที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ก็คือวงเงินที่ใช้ในการซื้อหลักทรัพย์ และถ้าวงเงินไม่พอในการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าสามารถโอนเงินมาที่บริษัทฯ เพื่อเพิ่มวงเงินซื้อหลักทรัพย์ของท่านได้
  • • บัญชีเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ( Credit Balance) 
Credit Balance เป็นรูปแบบการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (Margin Loan) ซึ่งลูกค้าต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นประกันการชำระหนี้กับบริษัทก่อนการซื้อหลักทรัพย์ โดยอำนาจซื้อของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับมูลค่าของหลักประกันที่ลูกค้านำมาวาง และมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อและที่วางเป็นประกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องทำการ Mark to Market หลักทรัพย์ที่เป็นประกันทุกวัน ซึ่งผลจากการ Mark to Market จะทำให้อำนาจซื้อของลูกค้าเพิ่ม/ลด โดยอัตโนมัติตามมูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ของลูกค้า

บัญชีซื้อขายตราสารอนุพันธ์

เป็นบัญชีที่ลูกค้าต้องวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ก่อนการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอัตราหลักประกันของสินค้าอ้างอิงแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าอ้างอิง โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับเงินที่วางไว้เป็นหลักประกัน ในอัตราตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้