User Login

บริการ

USD Futures

สินค้าอ้างอิง
อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (Baht/USD Exchange Rate)
ประเภทของสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ส
ขนาดของสัญญา
1,000 USD
เดือนที่ส่งมอบหรือชำระ
เดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด และเดือนไตรมาสที่ใกล้ที่สุดอีก 1 เดือน ทุกเดือน 
ม.ค(F), ก.พ(G), มี.ค(H), เม.ย(J), พ.ค(K), มิ.ย(M), ก.ค(N), ส.ค(Q), 
ก.ย(U), ต.ค(V), พ.ย(X), ธ.ค(Z)
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ
0.01 หรือเทียบเท่ากับ 10 บาทต่อสัญญา
วันสุดท้ายของการซื้อขาย
(Last Trading Day)
วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ชำระราคาหรือส่งมอบของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น
การเปลี่ยนแปลงราคา
ซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน
หากมีการซื้อขายที่ราคา +/- 2 % ของราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการ
ชำระหนี้ประจำวันล่าสุด ตลาดอนุพันธ์จะหยุดการซื้อขายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนจะเปิดการซื้อขายอีกครั้งตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด และจะขยาย Daily Price Limit เป็นไม่เกิน +/- 4% ของราคาสำหรับการส่งมอบ
หรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ประจำวันล่าสุด
ราคาที่ใช้ชำระราคา
ในวันซื้อขายวันสุดท้าย
อัตรา Fixing ของ Thomson Reutes ณ เวลา 11:00 น. ในวันสุดท้ายของการซื้อขาย
การจำกัดฐานะ
(Position Limit)
ห้ามมีฐานะสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่ง หรือทั้งหมดเกิน 5,000 สัญญา
จำนวนการถือครอง
ที่ต้องรายงาน
เมื่อมีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสุทธิใน Baht/USD Futures ที่หมดอายุเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทั้งหมดตั้งแต่ 500 สัญญา
วิธีการส่งมอบหรือ
ชำระราคา
ชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement)
สัญลักษณ์ในการ
ซื้อขาย
USD
ราคาที่ใช้ชำระราคาประจำวัน
(Daily Settlement Price)
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Volume Weighted Average) ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures 
ในช่วง 5 นาทีสุดท้ายของช่วงเวลาซื้อขายก่อนปิดทำการในแต่ละวัน ทุกรายการ
Corporate Action

 
ช่วงเวลาซื้อขาย
(Trading Hour)
1. ช่วง Pre Morning:              09:15 น. - 09:45 น.
2. ช่วง Morning session:           09:45 น. - 12:30 น.
3. ช่วง Pre-Afternoon:             13:45 น. - 14:15 น.
4. ช่วง Afternoon session:          14:15 น. - 16:55 น.
การหยุดการซื้อขาย